Regulamin Hotelu

Regulamin Hotelu

 1. Homepage
 2. Hotel
 3. Regulamin Hotelu

REGULAMIN HOTELU BARCZYZNA MEDICAL SPA


Dla Państwa bezpieczeństwa i komfortu podczas pobytu w Hotelu Barczyzna Medical Spa z góry dziękujemy za przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu.


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00, do godziny 11.00 dnia następnego.

3. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się ze pokój został wynajęty na jedną noc.

4. Gość Hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji do wglądu przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa oraz podpisanie karty meldunkowej.

5. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do 22.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w Recepcji.

6. Cisza nocna w Hotelu trwa od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego

7. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, koszt przedłużenia doby hotelowej do 15.00 wynosi 100 zł.

9. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych miejsc noclegowych.

10. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił należną opłatę.

11. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.

12. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej Hotel ma prawo obciążyć Gościa za całość pobytu.

13. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych

14. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

15. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.

16. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.

17. Hotel ma obowiązek zapewnić:

 • Warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 • Zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,
 • Profesjonalną i miłą obsługę,
 • Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę i życzenie,
 • W miarę posiadanych możliwości zapewnić inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

18. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • Budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu w sejfie hotelowym.

19. Odpowiedzialność Hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do Hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy nie zostaną złożone do depozytu hotelowego. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, mają zbyt dużą wartość lub zajmują zbyt dużo miejsca w stosunku do wielkości i standardu hotelu.

20. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o pojawieniu się szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu.

21. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

22. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym, Gości, pracowników Hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu.

23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane pod wskazany adres (na koszt adresata). W przypadku nie uzyskania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

24. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniu (min. papierosy, e-papierosów). W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżania pokoju. W przypadku uruchomienia systemu alarmowego i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to 1 000 zł.

25. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Hotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Hotelu.

26. Na terenie Hotelu zabrania się spożywania alkoholu poza godzinami i miejscami jego sprzedaży, wynajętymi przestrzeniami i pokojami hotelowymi.

27. W częściach ogólnodostępnych hotelu obowiązuje zakaz spożywania artykułów spożywczych oraz alkoholu niezakupionego w hotelu.

28. Warunki gwarancji i anulacji rezerwacji:

 • Rezerwacja złożona i potwierdzona w formie pisemnej jest rezerwacją gwarantowaną. Oznacza to, że gość może zająć pokój dowolnie w czasie trwania doby hotelowej, jednak w przypadku, gdy z tego noclegu nie skorzysta i nie anuluje odpowiednio wcześniej swojej rezerwacji, będzie musiał pokryć koszt noclegu.

29. Gość hotelowy ma prawo do korzystania w czasie pobytu w Hotelu do usług gastronomicznych i odpłatnych usług rekreacyjnych. Na życzenie Gościa Recepcja zobowiązana jest do wystawienia faktury po uprzednim podaniu przez Gościa odpowiednich danych.

30. Hotel dopuszcza możliwość korzystania z usług noclegowych Gości ze zwierzętami domowymi (koty, psy) po uprzednim spełnieniu następujących warunków oraz zapoznaniu się z odrębnym regulaminem:

 • Zgłoszeniu przy przyjeździe do Hotel tego faktu w Recepcji hotelowej
 • Uiszczenia odpowiedniej opłaty wg obowiązującego cennika.
 • Przedłożeniu w recepcji aktualnych odpowiednich zaświadczeń weterynaryjnych o stanie zdrowia zwierząt.

31. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę.

32. Gość hotelowy zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu ochrony p.poż.

                                                                                                            Dyrekcja Hotelu

Newsletter

Sign up to our newsletter
to recieve the best offers.

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by HB SP.ZO.O., Barczyzna 12, 62-330, Nekla . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved